Proposta d’objectius, composició i funcionament del Parlament Ciutadà

Avantprojecte constitutiu fet públic a l’abril de 2014

_____________________________________________________________________________

PREÀMBUL
1. Definició
2. Objectius
3. Principis
4. Composició
5. Funcions
6. Instruments d’actuació: sessions, iniciatives i crides
7. Organització i funcionament
8. Finançament
_____________________________________________________________________________

PREÀMBUL

1. L’oligarquia financera mercantilitza la vida de les persones, les aboca a l’atur i l’empobriment mentre l’Estat dedica els recursos públics a pagar el deute il·legítim de les entitats financeres. Les institucions parlamentàries i governamentals tenen la funció de representar la voluntat popular i d’exercir les potestats legislativa i executiva, respectivament, per delegació de la ciutadania. Tanmateix, les institucions actuals s’han allunyat de respondre a les necessitats reals de les persones i estan al servei dels poders econòmics i financers que dirigeixen la política, mitjançant, entre d’altres, la corrupció, l’opacitat i la manca de control.

2. Per canviar aquesta situació, la ciutadania està recuperant el poder de participar i de prendre decisions col·lectives. Aquest procés d’empoderament ciutadà s’està manifestant a través de l’organització de les persones en entitats i col·lectius, en la mobilització ciutadana per la defensa dels drets socials, en accions de desobediència civil i en altres vies d’activisme noviolent ciutadà.

La força social que tot això genera ha obert i està obrint permanentment nous escenaris de participació democràtica. Entre moltes d’altres, dues d’aquestes manifestacions van ser la mobilització del 15M i la celebració del Fòrum Social Català, les quals van donar lloc a què, l’octubre de 2012, un grup de persones no vinculades a partits polítics impulsessin el manifest Crida a la desobediència civil pels drets ciutadans i contra la dictadura financera, que va rebre l’adhesió d’alguns milers de ciutadanes i ciutadans. És d’una part dels signants d’aquesta Crida d’on va sorgir el Grup Impulsor del Parlament Ciutadà.

3. El Grup Impulsor del Parlament Ciutadà, a través de la participació i el diàleg amb els moviments socials i la ciutadania activa, promou la celebració d’una assemblea per constituir el Parlament Ciutadà.

1. Parlament Ciutadà: definició

1. El Parlament Ciutadà és el parlament que dona veu a la ciutadania activa.
2. El Parlament Ciutadà és una estructura política no partidista, autoorganitzada i permanent de confluència, proposta, deliberació, cooperació i acció política de la ciutadania activa, independent dels partits polítics, de les institucions oficials i dels poders econòmics.
3. El Parlament Ciutadà és un instrument al servei de noves formes de fer política, un contrapès permanent al Parlament dels partits polítics i al bé privatiu de les elits econòmiques que han instrumentalitzat i posat el sistema polític representatiu al servei de la dictadura financera.
4. El Parlament Ciutadà és un espai al servei dels moviments, entitats i organitzacions que promouen la transformació social cap a un model equitatiu, sostenible i solidari.

2. Objectius

1. Empoderar la ciutadania i potenciar un sistema de democràcia participativa i directa que faci de contrapès al sistema de democràcia representativa indirecta.
2. Transformar l’actual model social i econòmic basat en i mogut per l’acumulació de capitals en mans d’una ínfima minoria, per un model basat en la democràcia participativa, la distribució justa de la riquesa i el respecte als drets fonamentals de les persones i al medi ambient.
3. Expressar i canalitzar de manera directa les inquietuds i les necessitats de la ciutadania influint directament en l’actualitat política.
4. Actuar com a contrapès i control de l’actuació de les institucions polítiques de caràcter representatiu constituint-se en grup de pressió social actiu de control dels tres poders —legislatiu, executiu i judicial—.
5. Promoure la legitimació i el reconeixement mutu de i entre els moviments socials i la ciutadania activa.
6. Fomentar la confluència i la cooperació de persones i col·lectius que treballen per aconseguir aquests objectius.

3. Principis

1. El Parlament Ciutadà promou el bé comú en equilibri amb el bé individual, en contraposició a l’hegemonia dels interessos econòmics i financers.
2. El Parlament Ciutadà assumeix com a marc d’actuació la promoció dels Drets Humans individuals, de gènere, dels pobles, socials i ambientals.
3. El Parlament Ciutadà promou la inclusió i la transversalitat.
4. L’àmbit d’actuació del Parlament Ciutadà és Catalunya.

4. Composició

1. El Parlament Ciutadà està format per les persones i els col·lectius que n’acceptin els seus principis i objectius.
2. Totes les persones que, sense pertànyer necessàriament a cap col·lectiu, desitgen col·laborar en la transformació social tenen en el Parlament Ciutadà un espai organitzat de participació.
3. Tots els col·lectius que treballen en la transformació social i desitgen cooperar amb altres moviments i ampliar les seves campanyes tot implicant la ciutadania no organitzada tenen en el Parlament Ciutadà un espai organitzat de confluència i participació.
4. El Parlament Ciutadà no admet partits polítics. Tampoc no admet cap entitat, col·lectiu o organització els principis dels quals entrin en col·lisió amb els del Parlament Ciutadà. El Parlament Ciutadà tampoc no admet persones a títol individual que participin o actuïn com representants de partits polítics.

5. Funcions

1. Posar en contacte i facilitar la interrelació entre persones i col·lectius que assumeixin els objectius i els principis del Parlament Ciutadà per compartir problemàtiques i establir sinergies.
2. Promoure la cooperació entre persones i col·lectius: desenvolupar estratègies col·laboratives i optimitzar els recursos i esforços. Visualitzar, a través d’aquesta cooperació, l’experiència d’una consciència col·lectiva implicada en la vida pública.
3. Fomentar la comunicació i la deliberació: propiciar el traspàs d’informació, la formació, el diàleg i la reflexió col·lectiva.
4. Esdevenir un instrument d’acció política: materialitzar la cooperació i la deliberació en iniciatives que aconsegueixin la implantació legislativa de les polítiques i els programes d’autogovern definits per la ciutadania.
5. Acollir i potenciar aquelles iniciatives de persones i col·lectius que promoguin els objectius del Parlament Ciutadà. Incrementar el suport social a les iniciatives que els seus membres proposin.
6. Crear i oferir espais i metodologies telemàtiques per a la col·laboració al servei de moviments socials i de la ciutadania en general, destinats a compartir el coneixement i a facilitar la relació, la participació i l’autoorganització de les persones.

6. Instruments d’actuació: sessions, iniciatives i crides

1. La potestat participativa del Parlament Ciutadà correspon a totes les persones o col·lectius que hi estiguin adherits i es pot dur a terme principalment a través de tres instruments d’actuació: les sessions, les iniciatives i les crides.
2. Les sessions són el format de reflexió pública i col·lectiva del Parlament Ciutadà i un dels seus principals instruments d’actuació. Pel que fa a la seva funció, poden ser principalment sessions de proposta i de deliberació. Pel que fa al seu objecte, poden ser sessions temàtiques, sobre iniciatives o sobre el propi Parlament Ciutadà.
3. Les iniciatives són els projectes concrets que són recolzats o desenvolupats des del Parlament Ciutadà i un dels seus principals instruments d’actuació. Qualsevol persona o col·lectiu pot proposar una iniciativa perquè sigui recolzada pel Parlament Ciutadà.
Les iniciatives que el Parlament Ciutadà recolza es poden concretar en:
• Propostes legislatives: proposta, modificació o revocació de lleis i
• Consultes ciutadanes.
• Accions noviolentes de no cooperació o de desobediència civil.
• Extensió d’experiències: propostes d’altres formes de viure i de relacionar-se.
• Mesures d’urgència: davant situacions socials, ambientals, econòmiques i
• Elaboració i proposta de nous sistemes socioeconòmics i polítics alternatius.
4. Les crides són propostes per a la col·laboració o convocatòries per mostrar el suport a iniciatives. Les crides conviden la ciutadania a implicar-se a col·laborar activament, en uns casos, o a manifestar el seu grau de suport a iniciatives plantejades al Parlament Ciutadà, en els altres.

7. Organització i funcionament

1. Les persones i els col·lectius són els participants que composen el Parlament Ciutadà i, a efectes de funcionament, s’organitzen en plenari i comissions.
2. El plenari és la reunió de tots els membres del Parlament Ciutadà i actua com a màxim òrgan decisori.
3. Les comissions són els equips bàsics de suport del Parlament Ciutadà. Hi ha comissions temàtiques, centrades en matèries o sectors específics, comissions d’iniciatives, encarregades de posar-les en marxa i comissions organitzatives, enfocades a la pròpia organització del Parlament Ciutadà.
4. Entre tots els membres integrants d’una comissió s’estableixen els següents rols organitzatius: coordinació, representació, secretaria i dinamització de la comissió.
5. Les comissions es coordinen a través de la Intercomissió, que té dues funcions principals: assegurar la comunicació interna entre comissions i funcionar com a equip permanent de decisió operativa del Parlament Ciutadà entre plenaris. Està integrada per dos membres de cada comissió (coordinació i representació). Les seves tasques principals són comunicar internament la feina de les diferents
comissions, recollir i proposar el programa de treball anual del Parlament Ciutadà perquè sigui aprovat en plenària i proposar l’ordre del dia i dinamitzar les sessions plenàries.
6. Les crides a la col·laboració són invitacions a participar en el Parlament Ciutadà a través de la feina voluntària en comissions o iniciatives, o a través de donatius. Una borsa de participació gestionarà i canalitzarà les ofertes de participació en forma de feina voluntària. Pel que fa a les crides al recolzament d’iniciatives, es gestionaran a través de campanyes que es difondran a través dels mitjans del Parlament Ciutadà.

8. Finançament

1. Els Parlament Ciutadà no sol·licita subvencions i es finança a través de les quotes dels seus adherits i dels donatius rebuts de persones i col·lectius per reforçar la seva independència i per fer viable les iniciatives que recolzi.
2. Els comptes del Parlament Ciutadà seran públics i podran consultar-se al web del Parlament Ciutadà.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

El Parlament Ciutadà compta amb un Grup Impulsor format per persones que assumeixen els seus principis i objectius i que garanteix les funcions logístiques, administratives i de gestió, i que es constituirà en associació. El Parlament Ciutadà pel seu funcionament adoptarà, si cal, la forma jurídica que millor s’adeqüi a la seva funció.