Comptes 2015

Ingressos i despeses de l’activitat del Grup Impulsor del Parlament Ciutadà – 2015

 

Ingressos per tipus:

Aportacions sòcies……… 2.122,17
Donatius…………………… 376,00
Altres……………………….. 50,00
TOTAL 2.548,17

 

Despeses per tipus:

Lloguer espai i estands……. 1.664,04
Servidor web i correu……… 203,04
Impresos i fotocòpies……… 323,03
Comunicació (SICOM)……. 120,00
TOTAL 2.319,11

 

Saldo de l’exercici:  -229,06 euros